تاریخ : چهارشنبه 11 آذر 1394     |     کد : 16

رعایت قوانین آموزشی

رعایت قوانین آموزشی

رعایت قوانین آموزشی
لازم است دانشجویان محترم قوانین آموزشی را رعایت فرمایند. 
تعدادی از دانشجویان محترم سال های قبل که در آستانه فارغ التحصیلی هستند به علت عدم رعایت قوانین در ترم های گذشته دچار مشکلات جدی شده اند. 
همچنین لازم است دانشجویان محترم بعد از انتخاب واحد در هر ترم قبل از حذف و اضافی دروس اخذ شده را به استاد راهنمای محترم نشان دهند و نظرات پیشنهادی ایشان را در حذف و اضافی لحاظ نمایند و بعد از حذف و اضافی از تایید شدن برنامه خود توسط استاد راهنما اطمینان حاصل فرمایند. بعد از حذف و اضافی اساتید راهنما فقط می توانند بعضی از درس های دانشجو را حذف نمایند و امکان اخذ درس وجود نخواهد داشت.


PDF چاپ چاپ